Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vos en Setz BV handelend onder de naam PennenshopXL, Edisonlaan 2, 9207 HD Drachten;
 • Opdrachtgever: degene die bij PennenshopXL producten besteld en/of met wie PennenshopXL in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
 • Offerte: het schriftelijk aanbod van PennenshopXL om tegen een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid zaken te leveren of een vooraf afgebakende dienst uit te voeren;
 • Order: de opdracht van Opdrachtgever aan PennenshopXL tot levering van producten, in welke vorm dan ook;
 • Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, modellen, schetsen, monsters, drukproeven en alle (overige) resultaten van dienstverlening door Opdrachtnemer, die het onderwerp zijn van een overeenkomst;
 • Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die PennenshopXL voor of ten behoeve van opdrachtgever verricht;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen PennenshopXL en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;
 • Levering: één of meerdere zaken in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van Opdrachtgever;
 • Partijen: PennenshopXL en Opdrachtgever;
 • Schriftelijk: elektronisch dataverkeer en/of berichtenverkeer per e-mail en/of berichtenverkeer per post of bezorging anderszins van schriftelijke stukken.

2. Toepasselijkheid

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op alle aanbiedingen en offertes van PennenshopXL en op iedere overeenkomst tussen PennenshopXL en Opdrachtgever deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • Bij en door het plaatsen van uw bestelling of aanvraag, verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.
 • PennenshopXL behoudt zichzelf het recht voor om leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 • De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wordt door PennenshopXL uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door PennenshopXL uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.

3. Totstandkoming van overeenkomsten

 • Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover PennenshopXL een order van Opdrachtgever, schriftelijk aanvaardt of door PennenshopXL uitvoering aan een order wordt gegeven, tenzij opdrachtgever met andere middelen bewijst dat PennenshopXL de order van Opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien PennenshopXL op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal opdrachtgever PennenshopXL daarvoor betalen conform de bij PennenshopXL geldende tarieven.

4. Aanbiedingen

 • Een aanbieding of prijsopgave van PennenshopXL bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door Opdrachtgever.
 • Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft PennenshopXL het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 • Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door PennenshopXL verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden de PennenshopXL niet.
 • Alle offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.
 • Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de order, geen orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als orderbevestiging.

5. Prijzen

 • Alle prijzen van PennenshopXL zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld.
 • PennenshopXL heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
 • Elke verandering van de factoren die op de prijs van PennenshopXL van invloed is, waaronder o.a. aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan PennenshopXL doorberekenen aan Opdrachtgever. Slechts indien dit binnen drie maanden na aanvaarding van de Order door PennenshopXL geschiedt en mits Opdrachtgever een beroep op de vernietigingsgronden toekomt als bedoeld in artikel 6:235 BW, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
 • Opdrachtgever vrijwaart PennenshopXL voor alle kosten en schade die voor PennenshopXL mochten voortvloeien uit het feit:
  • Dat Opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat; en of
  • Dat Opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens aan PennenshopXL en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

6. Acties

 • Voor alle (kortings)acties geldt, tenzij anders vermeld: niet geldig in combinatie met andere acties.

7. Samples

 • Wij sturen u gratis een sample tot een goederenbedrag van € 5,00. Mocht het goederenbedrag hoger zijn dan € 5,00 dan gaat dit in overleg met PennenshopXL en kan er een factuur worden gestuurd.

8. Levertijd

 • Leveringstermijnen worden bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door PennenshopXL zo veel mogelijk in acht worden genomen.
 • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings- en afnametijdstippen.
 • Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is PennenshopXL gerechtigd de levering op te schorten.
 • Indien de overmacht situatie drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in het geval van brand, overstroming, werkstaking, epidemieën, (burger)oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, niet (tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, tekortkoming of onrechtmatige gedragingen van toeleverancier(s) en onderaannemers van PennenshopXL of andere derden, met inbegrip van eventuele gebreken in het door hen aan PennenshopXL geleverde, en het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van materialen, transport, brandstoffen, energie en arbeidskracht.
 • Bij overschrijding van enige termijn heeft Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding terzake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.
 • De overgang van het risico van de producten vindt plaatst op het moment van transport. Het transport vindt plaats voor risico van Opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.
 • Transportschade dient direct na ontvangst, doch maximaal binnen 12 uur na ontvangst van de producten aan PennenshopXL vermeld te worden.
 • De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
  • De dag van totstandkoming van de overeenkomst;
  • De dag van goedkeuring van de drukproef door Opdrachtgever;
  • De dag van ontvangst door PennenshopXL van de voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke;
  • De dag van ontvangst door PennenshopXL van hetgeen volgens de overeenkomst door Opdrachtgever eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
 • Het in gedeelten zenden van producten door PennenshopXL is toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk gefactureerd mag worden.
 • Gemelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

8. Levering

 • Franco bezorgd op 1 adres begane grond in de Benelux. Voor orders lager dan € 500,00 exclusief BTW berekenen wij € 30,00 behandelingskosten exclusief BTW. Voor levering in alle andere landen zijn de verzendkosten op aanvraag.
 • PennenshopXL behoudt zich het recht voor in het geval van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever c.q. samengestelde producten, maximaal 5% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en factureren.
 • Indien PennenshopXL een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
 • Mocht Opdrachtgever de producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. PennenshopXL is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever, waaronder begrepen het risico van kwaliteitsverlies, op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en (incasso) kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

9. Levering van bewerkte producten

 • Ingeval PennenshopXL opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever bewerkte (c.q. samengestelde) producten is Opdrachtgever verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar van goede kwaliteit. Zolang Opdrachtgever niet aan deze verplichting heeft voldaan, is PennenshopXL gerechtigd haar verplichtingen ingevolge van de Overeenkomst op te schorten.
 • PennenshopXL is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan Opdrachtgever te zenden indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door Opdrachtgever is bedongen. In dat geval verplicht PennenshopXL zich uiterlijk twee weken na het aangaan van de Overeenkomst en na ontvangst van de te bewerken materialen een drukproef, model, monster of voorbeeld voor te leggen aan Opdrachtgever, welke geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk daarop is gereageerd.
 • Alle kosten van de drukproef, het model, monster of voorbeeld worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10. Annulering

 • Indien de Opdrachtgever de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of wijzigt na ontvangst van de orderbevestiging, is Opdrachtgever verplicht 25% van de orderwaarde, met het oog op de uitvoering van de overeenkomst (voorbereidingen, bestellingen bij derden, opslag etc.) te vergoeden. Bij het annuleren of wijzigen van de overeenkomst na akkoord drukproef mag PennenshopXL de orderwaarde 100% in rekening brengen.
 • Annulering of wijziging dient schriftelijk te geschieden aan PennenshopXL.

11. Reclamaties/Garanties

 • Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming, of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren.
 • Reclamaties met betrekking tot Gebreken in de geleverde Producten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na levering van de betreffende Producten, dan wel binnen acht dagen na de ontdekking van het Gebrek, althans binnen acht dagen nadat het Gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, aan Leverancier kenbaar te worden gemaakt. Bij overschrijding van deze termijn wordt Afnemer geacht akkoord te zijn met (de kwaliteit van) de geleverde Producten en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden ten dienste staan.
 • Een reclamatie als bedoeld in het voorgaande artikellid schort de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.
 • Opdrachtgever zal alle door PennenshopXL voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door PennenshopXL. in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen dan wel door retournering op kosten van PennenshopXL enkele representatieve gebrekkige Producten.
 • Het staat Opdrachtgever niet vrij de Producten te retourneren, voordat PennenshopXL daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor Opdrachtgever en de Producten blijven voor zijn risico. Retourneren impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.
 • Gebreken ter zake van een afzonderlijke partij Producten, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie geven Opdrachtgever slechts het recht op ontbinding van de gehele Overeenkomst wanneer van Opdrachtgever instandhouding van het resterende gedeelte van de Overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd.

12. Retournering

 • Artikelen welke bedrukt, gegraveerd dan wel anders gepersonaliseerd zijn naar de specifieke wensen van de opdrachtgever, vallen buiten het herroepingsrecht daar er sprake is van maatwerk. Deze artikelen mogen niet zonder opgave van reden(en) worden geretourneerd aan PennenshopXL. Er geldt geen bedenktijd: wanneer het orderproces na akkoord van opdrachtgever wordt gestart vervalt het herroepingsrecht.
 • Wanneer producten kapot, niet-werkend dan wel op andere wijze niet deugdelijk zijn, dient dit zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen acht dagen na levering schriftelijk aan PennenshopXL worden gemeld.
 • Indien tijdig en correct is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van PennenshopXL genoegzaam is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal PennenshopXL de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de producten deugdelijk te repareren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
 • Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal PennenshopXL terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal PennenshopXL tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
 • Zowel de kosten voor het retour sturen van de onbedrukte artikelen als de oorspronkelijke transportkosten van de bestelling worden niet gecrediteerd. PennenshopXL behoudt het recht om 5% van het netto orderbedrag te belasten voor de handelingen die gedaan moeten worden, waarbij een minimumbedrag van € 15,- exclusief BTW geldt.
 • Het staat de opdrachtgever/consument niet vrij de producten die buiten het herroepingsrecht vallen te retourneren, voordat PennenshopXL daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Retourzendingen dienen te worden geadresseerd aan PennenshopXL, Edisonlaan 2, 9207 HD Drachten onder vermelding van uw naam en klantnummer, tenzij anders afgesproken. Hiervoor kan het herroepingsformulier gebruikt worden.
 • Wanneer er sprake is van een terugbetaling van PennenshopXL aan de opdrachtgever/consument zal hier uiterlijk 14 werkdagen na ontvangst van de retourzending aan worden voldaan door middel van girale betaling.

13. Eigendomsvoorbehoud

 • Alle aan Afnemer afgeleverde Producten blijven eigendom van Leverancier, doch zijn vanaf het moment van aflevering voor rekening en risico van Afnemer, totdat alle krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen alsmede de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door Afnemer van deze of andere overeenkomst(en), waaronder begrepen rente en kosten van invordering, door Afnemer volledig zijn voldaan.
 • Zolang de eigendom van de geleverde Producten niet op Afnemer is overgegaan, is het Afnemer niet toegestaan de Producten te verwerken, buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, zal hij voorts alle dienstige maatregelen nemen om deze Producten af te scheiden en afgescheiden te houden van de overige bij Afnemer aanwezige zaken en al het benodigde in het werk (doen) stellen om vermenging, natrekking of zaakvorming te voorkomen.
 • Afnemer verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra Leve­rancier de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere zeker­heid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen Afnemer.
 • Afnemer is gehouden derden die zich op de door Leverancier geleverde Producten willen verhalen schriftelijk te wijzen op het daarop rustende eigendomsrecht van Leverancier. Afnemer dient Leverancier hiervan schriftelijk onverwijld op de hoogte te stellen.
 • Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen of, indien Leverancier goede grond heeft te vrezen dat Afnemer in zijn verplichtingen tekort zal schieten, kan Leverancier het door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud inroepen, in welk geval Afnemer verplicht is desgevraagd onmiddellijk en kosteloos     de geleverde Producten in de feitelijke macht van Leverancier te brengen. Leverancier is voorts gerechtigd deze Producten zelf voor rekening van Afnemer terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer verleent Leverancier reeds nu voor alsdan onherroepelijk mach­tiging om daartoe de bij of voor Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. Na terugneming zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom, verminderd met de kosten van de terugneming en door Leverancier geleden schade.

14. Betaling

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan Leverancier te geschieden, in euro’s, hetzij netto contact, hetzij ten kantore van Leverancier door middel van overmaking naar of storting op een door Leverancier aan te wijzen bank- of girorekening, zulks naar keuze van Leverancier, steeds binnen 14 dagen na factuurdatum. De Leverancier is gerechtigd elektronisch te factureren, waarmee de Afnemer zich nu reeds voor alsdan akkoord verklaart.
 • Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.
 • Leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Afnemer te verlangen, waarbij Leverancier gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Afnemer aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Leverancier vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de Over­een­komst.
 • Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen termijn het door haar ingevolge de Overeenkomst verschuldigde heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Leverancier zonder dat enige ingebrekestelling is vereist het recht hem vanaf de verval­datum van de onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven wettelijke handelsrente met een minimum rentepercentage van 12 % per jaar over het factuurbedrag, onverminderd alle overige aan Leverancier toekomende rechten.
 • Alle door Leverancier ter incasso van het factuurbedrag te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, steeds met inbegrip van de honoraria van de door Leverancier ingeschakelde derden, komen voor rekening van Afnemer. Voor de buitengerechtelijke kosten is Afnemer minimaal 10% van de hoofdsom verschuldigd, met een absoluut minimum van € 250,=.
 • Indien Afnemer terzake van zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden in verzuim is geraakt, worden vanaf dat moment alle betalingsverplichtingen van Afnemer aan Leverancier, ongeacht of reeds is gefactureerd, onmid­del­lijk opeisbaar.

15. Advies werkzaamheden en productontwikkeling

 • Leverancier kan desgevraagd adviserend op te treden. Leverancier is gerechtigd dit separaat aan Afnemer in rekening te brengen, ongeacht of het advies betrekking heeft op door of voor rekening van Leverancier ingevolge de Overeenkomst geproduceerde en/of geleverde Producten.
 • In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bewerkte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten is Leverancier geldt het bepaalde in lid 1 van dit artikel onverkort.

16. Intellectuele eigendom

 • Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom (waaronder merkrechten, modelrechten en octrooi­en) op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde of ontwikkelde ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters en voorbeelden (hierna: “de Informatie”) berusten uitsluitend bij Leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid genoemde Informatie aan te wenden anders dan ten behoeve van het in de Overeenkomst voorziene gebruik van de Producten waarop zij betrekking hebben.
 • Afnemer zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Afnemer ter beschikking gestelde Informatie, Specificaties, alle bedrijfsinformatie en know-how betreffende en afkomstig van Leverancier. Afnemer dient desgevraagd de vertrouwelijke informatie alsmede alle kopieën of andere vermenigvuldigingen daarvan onverwijld over te dragen aan Leverancier.

17. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Leverancier aanvaardt enkel aansprakelijkheid, indien:
  – de schade direct het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier of lei­dinggevende ondergeschikten van Leverancier;
  – de schade het rechtstreeks gevolg is van een aantoonbaar Gebrek in de door Leverancier geproduceerde en/of geleverde Producten voor zover deze niet de veiligheid bieden die men, alle omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan mag verwachten.
 • Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet deugdelijk plaatsen van het bedrijfslogo en/of bedrijfsnaam op zaken van Afnemer, andere bewerkingen van zaken van Afnemer en/of levering van Producten, indien en voor zover het Gebrek het gevolg is van onjuistheid, dan wel onvolkomenheden in het door Afnemer aan Leverancier verstrekte ontwerp, alsook voor inbreuken die het ontwerp maakt op rechten van derden.
 • De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is in ieder geval beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade tot maximaal het bedrag van de afzonderlijk voor de betreffende Producten bedongen prijs (excl. BTW).
 • Voor de hiervoor omschreven schade aanvaardt Leverancier in ieder geval geen aansprakelijkheid voor die schade terzake waarvan haar verzekeraar geen uitkering doet (op verzoek zal Leverancier aan Afnemer een kopie van de betreffende verzekeringsovereenkomst doen toekomen). Voorts zal de totale aansprakelijkheid van Leverancier nooit het bedrag van € 50.000,–in totaal per gebeurtenis te boven gaan.
 • Leverancier zal uitsluitend aansprakelijk gehouden kunnen worden voor die (in)directe schade waarvoor zij in deze Voorwaarden de aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 • Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden als gevolg van een Gebrek in een zaak die door Afnemer aan een derde is geleverd en die (mede) bestond uit door Leverancier geleverde zaken, behoudens indien en voor zover Afnemer bewijst dat de schade uitsluitend en alleen is veroorzaakt door de door Leverancier geleverde Producten.
 • Ingeval van overmacht als bedoeld in artikel 8 lid 3 van deze algemene voorwaarden is Leverancier nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.
 • Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen op grond van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden door het verloop van één jaar na leveringsdatum.

18. Ontbinding

 • Indien Afnemer één van zijn verplichtingen jegens Leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn onderneming beëindigt, in geval van een juridische fusie dan wel indien een substantieel deel van de zeggenschap bij Afnemer in andere handen komt zijn alle facturen direct opeisbaar en komt Leverancier het recht toe – zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist – door middel van een schriftelijke verklaring (alle) met Afnemer gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden en heeft Leverancier recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.
 • Indien Leverancier ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan Afnemer de Overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingsschade, waarbij het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden terzake van het eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk van kracht blijft.